tui-rac-y-te-dung-chat-thai-lay-nhiem

tui-rac-y-te-dung-chat-thai-lay-nhiem

Tiêu đề: tui-rac-y-te-dung-chat-thai-lay-nhiem
Alt: tui-rac-y-te-dung-chat-thai-lay-nhiem
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Sản xuất túi rác y tế đựng chất thải lây nhiễm kích thước tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu. Túi rác y tế đựng chất thải lây nhiễm có màu vàng. Trên thân túi rác…

Media - Túi rác y tế màu vàng đựng chất thải lây nhiễm:

Tìm kiếm cho: